വെർച്വൽ ക്യു ബുക്കിംഗ്

വെർച്വൽ ക്യു ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം ഡിസംബർ 16 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്